Ди адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ 4

1. «Анэм быным хуиIэ лъагъуныгъэр псыежэхым и кIыхьагъщ, быным анэм хуиIэ лъагъуныгъэр псыежэхым телъ лъэмыжым и кIыхьагъщ», псалъэжьым хэлъ гупсысэм зегъэужьын.

2. «Адыгэбзэм и бзухэр мэушэ» усэм къиIуатэ гупсысэмрэ нобэ ди щIэблэм бзэм хуаIэ щытыкIэмрэ зэпэлъытын.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска