Ди адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ 2

КIуащ БетIал и телевизионнэ нэтыным егъэплъын

КIуащ БетIалрэ Лермонтовымрэ я гъащIэ гъуэгуанэм зэщхьу сыт хэфлъагъуэрэ?

— ТIури гъащIэ мащIэт.

— Я хъэтIкIэ зэпэгъунэгъут.


Нало Заур и псалъэмакъым КIуащ БетIал сыт хуэдэ цIыхуу щытауэ къыхэщыжрэ?


Сыт хуэдэ зэфIэкIхэр бгъэдэлъа КIуащ БетIал?

Зи хэкум пэIэщIэ цIыхум и лъахэм хуиIэ лъагъуныгъэр къызэрыIуэта гупсысэр тхыгъэм къыхэхын.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска